ZER MERKEZİ HİZMETLER VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ZERGO AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi (“Zer” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz ZERGO (“Platform”) kullanımınız kapsamında aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

·       Platform hesabınızın oluşturulması, doğrulamaların yapılması ve işletilmesi,

·       Platform’un hizmet ve işlevlerinden faydalandırılmanız doğrultusunda iş birimleri tarafından gerekli iş süreçlerinin yürütülmesi,

·       Platform’a erişim / kullanıcı oluşturma talebinde bulunan çalışanı/yetkilisi olduğunuz kuruluşun başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,

·       Gerekli hallerde Platform üzerinden sipariş oluşturulması, siparişlerin takibi ve teslimat girişlerinin-işlemlerinin yapılması, fatura ön kayıtlarının oluşturulması, faturaların görüntülenmesi ve mutabakat için gerekli süreçlerin işletilmesi,

·       Şirketimizle çalışanı/yetkilisi olduğunuz firma arasındaki iş ilişkisi kapsamındaki edimlerin yerine getirilmesi,

·       Ürün ve hizmetlerin Platform üzerinden sunulmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi.


İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

·       Platform’un sunduğu fonksiyonlardan faydalanmanızın sağlanması amacıyla gerekli iş ve operasyonel süreçlerin yürütülmesi,

·       Platform’un işletilmesi ile ilgili bilgi teknolojileri süreçlerinin iş birimleri tarafından yönetilmesi,

·       Platform’un yönetilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik süreçlerin yürütülmesi,

·       Erişim yetkileri ve kullanıcı tanımlama iş süreçlerinin yürütülmesi,

·       Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,

·       Bilgi güvenliği ve teknolojileri süreçlerinin yönetimi ile siber güvenliğin sağlanması,

·       Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

·       Talep ve şikayetlerin alınması ve sonuçlandırılması.


Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

               ·      Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi, 

               ·      Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

               ·      Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,

               ·      İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

·       Talep ve şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması,

·       İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

Açık rızanızın varlığı halinde ise,

·       Kimlik, temsilcisi olduğunuz şirket bilgileri (adı, sektörü, çalışan sayısı) iletişim ve işlem verilerinizin Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi,

·       Kimlik ve iletişim verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi.


İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, meşru menfaatimiz  kapsamında hizmet aldığımız tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere; açık rızanızı vermeniz halinde, kimlik, iletişim, finansal bilgi ve müşteri işlem verileriniz, Şirketimiz tarafından barındırma amacıyla hizmet alınan yurt dışındaki hizmet sağlayıcıya Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları çerçevesinde Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda Platform, çağrı merkezi, telefon, kısa mesaj e-posta, fiziki ortamda Şirketimiz ile  iletişime geçtiğiniz hallerde gerçekleştirilen görüşmeler, formlar vasıtasıyla  ve çevrimiçi formlar üzerinden toplanmaktadır.


İlgili Kişinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verilerinize yönelik olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·       Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.koczer.com/kisisel-verilerin-korunmasi internet adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusVisibleInvisibleConfigure